Bitirme Tezi Nasıl Yazılmalıdır ?

Bitirme Tezi Nasıl Yazılmalıdır

TEZ GENEL BİLGİLER

Tez Nedir?

Kısaca tez tartışmaya,iddiaya dayanarak bir öneri,fikir ileri sürmektir. Tezin amacı; adayın özgün araştırma yapma yeteneğini kazandığını göstermektir. Bu nedenle uygun bir tez, aynı amacı güden bir bilimsel makale gibi olmalıdır .

Seçilen araştırmada konu adı kısa ve öz olmalıdır. Bilim dünyasına bir yenilik getirmek, yeni yorumlamalarda bulunmak ön planda tutulmalıdır.

Tezin konu başlığı uzun olmamalıdır. Genellikle, “üzerine çalışmalar”, “üzerine araştırma” ve “üzerine gözlemler” gibi kelime israflarından kaçınılmalıdır.

Hipotez (Varsayım) Nedir?

Bir gözlemin,bir olayın,bir olgunun veya bilimsel bir problemin,üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren,öneri niteliğinde açıklama (önerme).

Teori (Kuram) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle,mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş,ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan,öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze,teori (kuram) denir.Teoriler,gözlem,deney,akıl ve mantık yollarlıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Yasa (Kanun) Nedir?

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle,aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen,akıla ve mantığa uygun,genel kanıya göre kabul görmüş,değişmez nitelik kazanmış,yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye,yasa (kanun) denir.Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir.Yasaları yanlışlamaya çalıştığınızda yasayı çökertmeniz mümkün olmaz.En gerçek değişmezlerdir.Bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Bilimsel Yöntem:

Olayları,olguları açıklamaya veya bilimsel bir problemi çözmeye çalışırken kullandığımız yöntemdir.Bu yöntemi kullanırken,gözlem ve deneylerden faydalanırız.Ortaya attığımız iddianın başkaları tarafından test edilebilme imkanı olmalıdır.Yoksa ortaya attığınız iddia boş,anlamsız ve değersiz iddia olacaktır.Sistemli bir şekilde yapılan gözlem,deney,test,ölçme,araştırma,inceleme birer bilimsel yöntemdir.
Bilimsel Düşünce:

Akıla ve mantığa uygun olarak,mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır.Bilimsel bir çalışma yaparken yada çözmeye çalıştığınız problem üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız.Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlarda vardır.Bunlar; hayal gücü,yaratıcılık,görebilirliktir.

Hayal gücü,fiziksel olarak mevcut olmadığınız veya olamayacağınız ortamlarda gelişen olayları beynimizde sanal olarak görüntüleyebilme yeteneğidir.Bu yeteneğe sahip olan insanlar,başkalarının hiçbir zaman ortaya çıkaramayacağı veya çok sonraları bulunacak şeyleri ortaya çıkarabilirler.

Yaratıcılık,mevcut madde,bilgi birikimi,akıl,mantık ve düşünce gücünü kullanarak tesadüfen veya sistematik olarak,daha önce benzeri olmayan,yeni bir bilgi,buluş,yapı ortaya çıkarmaktır.

Görebilirlik,mevcut sistemde,aslında göz önünde olup da daha önce kimsenin farkına varmadığı,bir bilgiyi,bir olguyu,bir olayı veya neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilmektir.

Bilimsellik:

Bilimselliğin en önemli kriteri yapılan çalışmanın sistemli bir şekilde yapılmasıdır.Amaç,mevcut değişmez bilgileri belli bir yöntemle kullanarak başka değişmez bilgiler ortaya çıkartmaktır.Bu sayede genellenebilecek,problem çözümlerinde kullanılabilecek gerçek veya gerçeğe yakın bilgi potansiyeli oluşturulur.Elde edilen bu değişmez bilgiler tekrar başka problemlerin çözümünde kullanılır.

Değişmez bilgiye ulaşmak için kullanılan her yöntem,her düşünce bilimseldir diyebiliriz.Bir olayın,bir olgunun,bir düşüncenin bilimselliğinden bahsedebilmemiz için de onun,yasa olabilmesi için gerekli değişmezlik kriterine ne kadar uyup uymadığına bakarız.Yasalaşmış bilgiler zaten doğan olarak bilimseldir.Teorilerin bilimsel olabilmesi için,mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğrulanabilmesi,kısmen de olsa içerisinde mevcut değişmezler barındırması gerekir.Teoriler kesin olarak kabul edilmiş gerçekler olmadığı için,her zaman tartışmaya açıktır ve zaman içerisinde tekrar,tekrar doğrulanmaya ihtiyaç duyarlar.


Son Eklenen İçerikler