Tez Örnekleri

Uzlaşma, Vergi Uzlaşması, Vergi İhtilaflarının Çözümü

Vergi uzlaşma kurumu ile uzlaşma komisyonlarına, mükellef adına tarh edilen veya edilecek bir kısım vergilerle kesilecek cezaların miktarı konusunda uzlaşma yapma yetkisi verilmiştir. Bu yetki kanundan kaynaklanmakla beraber uzlaşmanın tanımına kanunda yer verilmemiş, yetkinin sınırları da belirtilmemiştir. Uygulamada ise uzlaşma yapma yetkisi, uzlaşma konusuna giren vergilerle cezalardan indirim yapma şeklinde gelişmiştir. Ayrıca mükelleflerin uzlaşmaya başvuru şartları kanunda yer aldığı şekliyle uygulanmaktan ziyade, her uzlaşma talebi idare tarafından mükellefin bir indirimden faydalanma hakkı şeklinde algılanmış ve neticede uzlaşma kurumu gerek uygulayıcılar açısından gerekse mükellefler açısından bir indirim mekanizması hüviyetine bürünmüştür.
Uzlaşma Kurumunun, vergi kanunlarımıza asıl getiriliş amacı olan “mükellefle idare arasında meydana gelen ihtilafların yargı yoluna taşınmadan en kısa sürede çözüme kavuşturulması” yerine bir indirim mekanizmasına dönüşmesi ise bu kurumun verginin yasallığı ilkesi ve eşitlik ilkesi yönünden incelenmesi ve eleştirilmesi sonucuna yol açmaktadır. Ayrıca Uzlaşma kurumunun doğası gereği kendisini en çok vergi incelemeleri neticesinde tarh edilecek vergilerle kesilecek cezalarda hissettirmesi bu kurumun incelemeden muafiyet şeklinde algılanması ve mükelleflerin negatif vergi planlamasına sebep olması nedeniyle de eleştiriye açıktır. Bu nedenle Uzlaşma Kurumunun olumlu ve olumsuz neticelerinin neden sonuç ilişkisi içerisinde ele alınarak eleştirilerin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması gerekmektedir.

Son Eklenen İçerikler