Reklamcılık Eğitim Tezi

sanat tarihi neoklasizm ,sanat tarihi tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans programları ,reklamcılık ve halkla ilişkiler ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık bölümü hakkında ,reklamcılık eğitimi ,reklamcılık faaliyetleri ,reklamcılık ile ilgili tezler ,reklamcılık ile ilgili makaleler ,reklamcılık iş planı örnekleri ,reklamcılık ile ilgili kitaplar ,reklamcılık kursları ,reklamcılık kitapları ,reklamcılık konuları ,reklamcılık puanları ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık staj ,reklamcılık yüksek lisans ,reklamcılık yüksek lisans programları ,reklamcılık yüksek lisans mülakat soruları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI DERS HAVUZU

1

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

345000000000506

Çokuluslu Şirket 

Stratejileri

Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel 

rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri yönetim ve 

tekniklerini öğretmektir. Çok uluslu şirketlerin kapsamı ve 

faliyetleri, cok uluslu şirketlerin var olmasını açıklayan 

teoriler, çok uluslu şirketlerin ülke teknolojisine, istihdam, 

ödemeler dengesine ve market yapılarını olan etkilerini 

inceleyen bir derstir. Ayrıca yabancı sermayeli firmaların 

Türkiye ekonomisi üzerine olan etkileride incelenecektir. 

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345000000000507

Değişim Yönetimi 

ve Örgüt 

Geliştirme

Değişimin tanımı, küresel değişimler, niçin ve ne zaman 

değişim, değişim stratejileri, başarılı değişim stratejileri 

örnekleri, değişime liderlik etmek, örnek olaylar, değişim 

rotasını çizmek, örnek olaylar, değişime direnç, örnek 

olaylar, değişime direnci azaltmak konuları bu derste 

işlenecek konulardır.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345000000000508 İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi dersi, yönetim kavramını bir disiplin ve 

süreç olarak ele alarak işletme yönetimi teorisine ve 

uygulamasına bir giriş niteliği taşımaktadır. Ders yönetim 

ile ilgili teorileri, örgüt teorisini ve modern örgütlerde 

yönetim uygulamasını öğrencilerine kavramsal, analitik ve 

pragmatik bir perspektiften sunmaktadır. Ders ile ayrıca 

öğrencilere işletme yönetimini anlama ve analiz etmede 

kandi yaklaşımlarını ve felsefelerini geliştirebilmeleri 

imkanı verilmektedir. Dersin temel konuları arasında 

yönetim düşüncesinin evrimi ve tarihçesi, yönetim 

biliminin temel kavramları, planlama, örgütleme, liderlik 

ve kontrol gibi yönetimin temel fonksiyonları yer 

almaktadır.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI DERS HAVUZU

2

345000000000509

İşletme 

Yönetiminin 

Güncel Konuları

Çağdaş işletme yönetimi düşüncesi bizzat dinamik bir 

süreçtir. Bu derste kıyaslamadan dış kaynaklardan 

yararlanmaya, değişim mühendisliğinden elektronik iş ve 

ticarete, stratejik birleşmelerden iş ahlakına, sosyal 

sorumluluklardan kadın çalışanlara kadar birçok güncel 

konu, ayrıntıya boğulmadan ele alınacaktır. İşletmelerde 

karşı karşıya kaldığımız sorunların çözümü için, tüm uygun 

yaklaşımların ele alınmasını gerektiren ‘bütünü kavrama’ 

anlayışı vazgeçilmez konumdadır. Bu dersin odak noktasını 

sözkonusu anlayış oluşturmaktadır. 

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345000000000510

İşletmelerde Kriz 

Yönetimi

Kriz tanımı ve önemi; Krizin özellikleri ve türleri; Krizlerin 

oluşma nedenleri, oluşma zamanı; Kriz önleyici eylemler; 

Krizden etkilenenler, yol açabileceği sorunlar; Kriz 

yönetimi tanımı ve amaçları; Kriz öncesi yönetim; Kriz 

ortamında yönetim; Örgütün krize hazır olmasının 

sağlanması.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345046004820511

Karar Verme 

Teknikleri

Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik 

modelleme ve istatistiksel analiz tekniklerini öğrenciye 

kazandırmayı hedefler. Değişik analizleri yapmak için 

bilgisayar yazılımları kullanımı, dersin bütünleyici bir 

özelliğidir. İşlenecek temel konular arasında; karar 

analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, 

doğrusal programlama ve simulasyon yer almaktadır. 

Olasılık için gerekli olan alt yapının oluşturulması da dersin 

hedefleri arasındadır.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345032000000512

Kitle İletişim 

Teorileri

İletişim ve toplum; İletişim kavramının etimolojik 

incelemesi ve genel karakteristikleri; İletişimin unsurları ve 

temel iletişim süreci; İletişim araçları ve işleyiş dinamiği; 

İletişim türleri ve genel karakteristik özellikleri; Kitle, kitle 

iletişimi ve kitle iletişiminin etkileri; Üretici ve tüketici 

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI DERS HAVUZU

3

kültürlerde kitle iletişim süreci; Kitle toplumu ve kitle 

kültürü; Kitle iletişim modelleri, yaklaşım ve teorileri; 

Dünyada ve Türkiye’de televizyon; Kitle iletişimi ve 

enformasyon toplumu ilişkisi; Kitle iletişimi, demokrasi, 

özgürlük ve etik.

345000000000513

Küçük İşletmeler 

ve Girişim 

Yönetimi

KOBİ’ler ile ilgili ile kuramlar, yönetsel sorunlar ve 

çözümleri KOBİ finansman teknikleri, girişim sermayesi, 

temel yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma, yeniden 

yapılanma ve kurumsallaşma, kurumsal strateji belirleme, 

stratejik karar süreçlerinin analizi, kurum kültürü, 

Türkiye’deki KOBİ’lein sorunları, KOBİ’lerin küresel pazar 

stratejileri.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

311022000000514

Kültürlerarası 

Yönetim

Kültürlerin farkliliklari ne kadar normal ise gün geçtikçe 

daha çok globallesen dünyamizda farklara ragmen basarili 

olmakta ayni derecede beklenen hatta uluslararasi çapta 

çalisan firmalar için yasama sebebi olmaktadir. Kültürler 

arasindaki farklar iyi islenildigi takdirde kazançli ve üretken 

yapilarin dogmasi için gerekli kaynak kendiliginden 

saglanmis olacaktir. 

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345031100000516

Liderlik Teorileri ve 

Davranışı

Bu derste liderlik ve özellikleri, liderlik teorileri, 

motivasyon tanım ve süreci, motivasyon teorileri, koç’luk 

(coaching) uygulamaları, mentorluk ve uygulamaları, grup 

eğitim teknikleri ve eğitim oturumlarının yönetimi, etkin 

iletişim yöntemleri, iş ve sorumluluklarını delege edilmesi 

ve yöntemleri, iş-performans problemleri ve motivasyon 

vaka analizleri, ödüllendirme ve özendirme sistemleri, 

performans yönetimi uygulamaları incelenecektir.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI DERS HAVUZU

4

345000000000527

Müzakere 

Teknikleri ve 

Çatışma Yönetimi

En uygun müzakere yaklaşımı, müzakere sürecinin 

hedefleri, başarılı müzakere stratejileri, durumsal taktikler, 

müzakerede dikkat edilecek konular, etkili müzakere için 

iletişim becerisi, sistematik planlama konuları 

incelenecektir. Bu çerçevede örgütlerde müzakere 

gerektiren başlıca durumlar kapsamında müzakere 

sürecinin temel evreleri; müzakerelerde benimsenen 

başlıca yaklaşımlar, başlıca müzakerelerde taktik ve 

stratejileri; global piyasalarda müzakerelerin önemi ve 

kültürler arası müzakerelerde gereken beceriler; 

yöneticilerin kariyerlerinde müzakerelerin önemi; maaş ve 

diğer ödüllerle ilgili müzakereler; iş görüşmelerindeki 

müzakereler konuları ele alınacaktır.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345032000000518 Örgütsel İletişim

İletişim kuramları, Farklı yönetim anlayışlarının örgütsel 

iletişime bakışı, İletişim türlerinin tanıtılması ,Sunum nasıl 

yapılır? Yazılı iletişim, Sözel iletişim, Beden dili, 

Anlaşmazlıklara yapıcı yaklaşım, Müzakere ve mülakat, 

Soru sorma sanatı ,dinleme becerilerini geliştirme ve 

Örgütsel iletişim örnek olay tartışmaları incelenmektedir.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345000000000505

Uluslararası 

İşletme Yönetimi

Uluslararası işletmecilik tanımı ve içeriği, tarihsel gelişimi, 

globalleşme, uluslararası ticaretin global pazarlama, 

finansman ve yönetim yönlerinden değerlendirilmesi, çok 

uluslu işletmelerin faaliyetleri ve gelişimi, çokuluslaşma 

süreci, çokuluslu işletmelerin yönetimi, planlama ve 

organizasyon biçimleri, uluslararası işletmecilikte 

pazarlama stratejileri, ürün politikaları, fiyatlama, dağıtım 

kanalları, çokuluslu işletmelerde finansal yapı ve insan 

kaynakları yönetimi, Türkiye’de ve dünyada ticari 

uygulama karşılaştırmaları.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, YÖNETİM ORGANİZASYON BİLİM DALI DERS HAVUZU

5

345000000000521

Uluslararası 

İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik Tanımı ve İçeriği, Uluslararası 

İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi, Globalleşme, Uluslararası 

Ticaretin Global Pazarlama, Finansman ve Yönetim 

Yönlerinden Değerlendirilmesi, Çok Uluslu İşletmelerin 

Faaliyetleri ve Gelişimi, Çokuluslaşma Süreci, Çokuluslu 

İşletmelerin Yönetimi, Planlama ve Organizasyon Biçimleri, 

Uluslararası İşletmecilikte Pazarlama Stratejileri, Ürün 

Politikaları, Fiyatlama, Dağıtım Kanalları, Çokuluslu 

İşletmelerde Finansal Yapı, Çokuluslu İşletmelerde İnsan 

Kaynakları Yönetimi, Türkiye’de ve Dünyada Ticari 

Uygulama Karşılaştırmaları.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

345000000000522

Uluslararası 

Stratejik İşletme 

Yönetimi

This course provides indebt knowledge of the increasingly 

global nature of the world economy, its interactions with 

international business, multinational enterprises, and 

their strategies in developing and advance countries. 

Secondary objective of the course is developing 

perspectives for international business in developing 

counties.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6

322048203450502

Yönetim Bilişim 

Sistemleri

Bu derste günümüz organizasyonlarının vazgeçilmez bir 

parçası olan bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, 

kurulması, aşamaları, temelini teşkil eden bilgiye ulaşma, 

özetleme, saklama, ve sunma, kullanım alanları, karar 

verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı 

etkileşimi, genel olarak bugün gelinen nokta, son 

gelişmeler ve gelecekler ilgili öngörüler işlenmektedir.

YÖNETİM 

ORGANİZASYON

3+0+3 6


Son Eklenen İçerikler