Reklamcılık Bölümü Tezi

bilgisayar mühendisliği yüksek lisans,sanat tarihi neoklasizm ,sanat tarihi tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans programları ,reklamcılık ve halkla ilişkiler ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık bölümü hakkında ,reklamcılık eğitimi ,reklamcılık faaliyetleri ,reklamcılık ile ilgili tezler ,reklamcılık ile ilgili makaleler ,reklamcılık iş planı örnekleri ,reklamcılık ile ilgili kitaplar ,reklamcılık kursları ,reklamcılık kitapları ,reklamcılık konuları ,reklamcılık puanları ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık staj ,reklamcılık yüksek lisans ,reklamcılık yüksek lisans programları ,reklamcılık yüksek lisans mülakat soruları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

1

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

345034200000533 Değer Temelli 

Pazarlama

Pazarlama, Satış ve Finans Kavramları, Pazarlama ve Finans Kavramları 

arasındaki İlişkiler, Pazarlama Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları 

Üzerine Etkileri, Faaliyet ve Nakit Döngüsü ve Pazarlama Politikaları, 

Satış Politikasındaki Değişikliklerin Finansal Etkileri, Vade, Teminat, 

İskonto, Fiyatlama Stratejileri ve Finansal Etkileri, Yabancı Paralı Satış 

Stratejileri ve Finansal Etkileri.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000503 Endüstriyel 

Pazarlama

Bu derste endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel alıcıların 

özellikleri, endüstriyel satın alma süreci ve bunu etkileyen faktörler ile 

bunları tüketim pazarlarından ve nihai tüketicinin satın alma sürecinden 

ve onu etkileyen faktörlerden ayıran temel noktaların ileri düzeyde, 

teorik ve uygulamalı olarak kavranması; endüstriyel pazarlara özgü 

ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejilerinin neler 

olduğunun ve nasıl uygulanması gerektiğinin öğretilmesi 

amaçlanmaktadır.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000505 Halkla İlişkiler

Halkla ilişkilerin tanımı, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla 

ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkiler süreci (araştırma, pazarlama 

uygulama değerleri), halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, İlkeleri, 

kuramsal temeller, araştırma sorunları üzerinde amaçların tartışılması, 

hedeflerin belirlenmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, iletilerin 

biçimlendirilmesi, iletişim kanallarının seçimi, her türden 

değerlendirme için seçim sonuçları.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000508 Küresel 

Pazarlama

Bu derste küresel pazarlama ve önemi, uluslararası ekonomi ve ticari 

çevreler, sosyal, kültürel, politik ve yasal açılardan küresel pazar 

ortamları, küresel pazar araştırma, bölümleme, hedef pazar ve 

konumlandırma stratejileri, ithalat, ihracat ve tarife sistemleri, dış 

pazara giriş şekilleri, küresel pazarlamada ürün ve marka kararları, 

fiyatlama değişkenleri ve politikaları, küresel pazarlarda dağıtım kanalı 

kararları ve pazarlama iletişimi stratejileri, dijital devrim, e-ticaret ve 

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

2

uluslararası pazarlama etkileşimi konuları işlenecektir.

345034200000509

Küresel 

Pazarlama 

Araştırmaları

Bu derste işlenecek konular şunlardır: Küresel Ekonomik Çevre, Küresel 

Ticari Çevre, Sosyal ve Kültürel Çevre, Küresel Bilgi Sistemleri ve Piyasa 

Araştırmaları, Ürün Kararları, Fiyatlama Kararları, Küresel Pazarlama 

Kanalları ve Fiziki Dağıtım, Küresel Pazarlama İletişim Kararları, Küresel 

Pazarlamanın Liderliği, Organizasyonu ve Kontrol Edilmesi.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000512

Küresel 

Tedarikleme 

Zinciri Yönetimi 

ve Lojistik

Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin önemi, temel ilkeleri, taşımacılık 

maliyetleri, taşıma sistemleri, dağıtım ve taşımanın lojistik sürecindeki 

yeri, intermodal taşımacılık, taşıma operatörleri ve aracıları, taşımacılık 

yasaları, taşımacılık işlemleri ve dokümantasyonu, eticaret ve müşteri 

hizmetlerinin taşımacılıktaki rolü.

PAZARLAMA 3+0+3 6

343000000000514 Makro Ekonomik 

Analiz

Bu dersin konusu tüketiciler için değer yaratma aracı olarak ele alınan 

mal ve hizmetlerdir. Ürün stratejileri, ürün geliştirme, hizmet 

pazarlaması ve ilgili teori ve modeller bu ders boyunca incelenecektir. 

Marka yönetimi ve marka stratejileri mal ve hzimetleri daha iyi anlamak 

üzere tartışılacaktır.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000514 Medya Planlama

Bu derste öğrenci medya araştırması, planlaması ve satın almasını 

öğrenmektedir. Medyanın işleyişi, medya türleri ve medya planlama 

faaliyetleri, medya hedeflerinin oluşturulması ve ölçülebilirliği, medya, 

reklam ve hedef kitle etkileşimleri, medya planlamacısının süreçteki 

rolü, satış promosyonu uygulamalarında medya planlaması, kriz 

yönetimi sürecinde medya stratejisi ve planlama, reklam, medya ve etik 

etkileşimi konuları işlenecektir.

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

3

342000000000515 Pazarlama 

Araştırması

Bu dersin amacı bir pazarlama araştırmasının başından sonuna kadar 

nasıl yapılacağına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler vermektir. 

Pazarlama araştırmasının tanımı, kapsamı, yarar ve işlevleri, pazarlama 

araştırma süreci, pazarlama araştırmasının uygulama alanları, 

pazarlama araştırmasında başlıca veri toplama metotları ve 

değerlendirilmesi, satış tahmin teknikleri, tüketici davranışlarının 

ölçülmesi, pazar araştırmalarında yeni teknolojilerin kullanılması ve 

uygulamadan örnekler. Verinin doğru toplanıp, bilgiye dönüşümünün 

sağlanmasında ve bu bilginin yöneticilerin karar verme aşamasında 

kullanılmasındaki süreç, geçmişte olduğundan daha önemli bir hale 

gelmiştir. Bu ders, veriyi toplayıp, bilgiye dönüştüren araştırmacılar ve 

bu bilgiyi kullanan pazarlama yöneticileri olmak üzere pazarlama 

araştırmasının her iki yüzünü de içermektedir. Pazarlama araştırmasının 

pazarlamadaki rolü ve önemi, problemin tesbiti, araştırma planının 

tasarlanması, veri toplama yöntemleri ve ne zaman hangilerinin, nasıl 

kullanıldıkları gibi temel konular geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. 

Edinilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, örnek çalışmalar ve 

yerel ve yabancı güncel örnekler ile desteklenmekte, teknolojik 

yenilikler doğrultusunda geliştirilen yeni yöntemlerin kullanım alanları 

tartışılmaktadır. Grup projesi ile katılımcıların gerekli bilgi, beceri ve 

deneyimlerinin arttırılması hedeflenmektedir.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345342000000516 Pazarlama 

İletişimi

Pazar araştırması, satış tahmini ve pazar hedefi, hizmetler ve 

uluslararası pazarlama, dağıtım kanalları ve promosyon gibi pazarlama 

ve pazarlamanın araç ve stratejileri; tüketicinin ürünler, hizmetler ve 

organizasyonlar üzerine bilgilenmeleri, tavırlarını değiştiren ve farklılık 

yaratan temel pazarlama ve promosyon prensipleri ders kapsamında 

anlatılacak ve derslerde öğrenciler, durum çalışmaları ve sınıf 

tartışmaları yaparak iletişimin rolünü incelemeyi öğrenmektedirler. 

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

4

345034200000517

Pazarlama 

İletişimi ve 

Reklam

Derste temel iletişim süreci pazarlama iletişim ve amacı ile ilgili temel 

bilgiler, pazarlama iletişlimi programı oluşturma yolunda spesifik 

amaçların belirlenmesi, bütçe oluşturma, yaratıcı stratejinin 

belirlenmesi, medya planlaması, her biri birer pazarlama iletişimi aracı 

olarak görev yapan tutundurma karması elemanların reklam, doğrudan 

pazarlama, satışta özendirme, kişisel satış, hakla ilişkiler 

uygulamalarının özellik ve fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgiler verilerek 

son olarak pazarlama İletişiminin sosyal sorumluluk ve etik boyutu 

üzerinde durulacaktır. 

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000518 Pazarlama 

Planlaması

Pazarlama Planı ve Planlama Süreci; Durum Analizi; Strateji Kavramı ve 

Strateji hiyerarisi; Büyüme Staratejisi; Pazar bölümlendirme, 

Konumlandırma, hedef pazar seçimi ve Farklılaşma; Pazar Karması 

Stratejisi; Mamul Stratejileri; Fiyat Stratejileri; Dağıtım Statejileri; 

Tutundurma Stratejileri ve Planlaması.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000519 Pazarlamada Etik 

Konular

Bu ders içerisinde pazarlama yönetiminde etik boyutlar; ürün 

geliştirme, fiyatlama, satış, reklam, halkla ilişkiler stratejilerinde etik 

yaklaşımların değerlendirilmesi; tüketici etiği konuları işlenecek ve 

gerçek iş vakaları analiz edilecektir. 

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000520 Rekabetçi 

Stratejiler

Bu ders içerisinde rekabet ve strateji konusundaki temel kavramlar 

incelenecek; rekabetçi avantaj, rakip firma analizleri, rekabet 

stratejileri, pazara giriş stratejileri, mukayeseli rekabet stratejileri 

konularında tartışmalar yapılacaktır.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034203200522 Reklamda 

Yaratıcılık

Bu derste Türkiye'deki reklamcılık ortamı ve işlemleri, reklamverenin 

reklam departmanı ve reklam ajansları ile ilişkileri (ajans seçimi, ajansın 

ücretlendirilmesi gibi), bütçeleme, medya planlaması, reklamın 

değerlendirilmesi, reklamın yaratılmasındaki "kavram" ve "sunum" 

boyutları ele alınacaktır.

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

5

345342000000524 Satış Yönetimi

Satış, sanat ve bilimdir . İletişim becerisi satışcının sahip olması gereken 

birincil ihtiyaçtır ki, bu derste her öğrencinin kişisel satış becerisini, satış 

yöneticiliği profilini fark etmesi hedeflenmektedir. “Satış Yönetimi” 

dersi, kişisel satış, satış stratejisi ve satış yönetimi konularına 

odaklanmaktadır. Yönetim ve örgütsel davranış teorileri “Satış 

Yönetimi” dersinin çıkış noktasıdır. Satış fonksiyonundan , satış ekibini 

yönetmeye kadar birçok konunun incelendiği bu derste; satış süreci 

detaylı olarak anlatılırken, satış yönetimi kapsamında işe alım süreci, 

eğitim, motivasyon, delegasyon, performans değerlendirme, 

ücretlendirme, satış tahmini, satış ekibi organizasyonu konuları 

interaktif anlatım, kamera çekimli rol oyunları, deneyerek öğrenme 

aktiviteleri, bireysel sunum ve grup çalışmaları ile iş hayatına yönelik 

örneklemelerle aktarılmaktadır.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000525

Satış Yönetimi ve 

Profesyonel Satış 

Görüşmeleri

Dersin ve İşlenecek Konuların Tanıtılması, Satışgücünün Pazarlama 

Faaliyetleri İçerisindeki Yeri ve Önemi, Satışçılık Kavramı; Satışçı ve 

Satışgücünün Fonksiyonları; Satışgücünün Özellikleri; Satışçılık Türleri, 

Satış Yöneticisinin Fonksiyonları; Bir Satış Yöneticisinin Sahip Olması 

Gereken Nitelikler, Satışgücünün Büyüklüğünün Belirlenmesi; 

Satışgücünün Büyüklüğünü Belirlemede Kullanılabilecek Başlıca 

Yaklaşımlar, Satışgücünün Organizasyon (Örgüt) Yapısının Belirlenmesi; 

Başlıca Örgütlenme Şekilleri, Üstün ve Zayıf Yanları, Satışçıların 

Devşirilmesi (Sağlanması, Temini) ve Seçimi; Devşirme-Seçim Süreci; 

Etkin Bir Devşirme-Seçim Sürecinin Nitelikleri, Satışçıların Eğitimi; 

Eğitim Türleri, Konuları, Yöntem ve Araçları; ,Satış Bölgelerinin 

(Satışçıların Görev Yerlerinin) Belirlenmesi, Satışçının Motive Edilmesi 

(Satışgücü Açısından Motivasyon , Konunun Önemi, Tavsiyeler); 

Satışçıların Denetimi ve Değerlenmesi; Satışgücünün Ödüllendirilmesi; 

Ödüllendirme Araçları, Satışgücünün Ücretlendirilmesi; (Satışgücü 

Açısından Önemi, İyi Bir Ücretlendirme Planının Nitelikleri, Ücret 

Unsurları, Ücretlendirme Planı Geliştirme Süreci, Ücretlendirmede 

Çıkabilecek Bazı Sorunlar), Satışçılara Sağlanan Ek Çıkarlar; Satışçıların 

Faaliyet Masraflarının Karşılanması, Satış Yarışmaları; Satış Toplantıları; 

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

6

İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi.

345034200000527

Stratejik 

Pazarlama 

Planlaması

Bu ders kapsamında şu konular ayrıntılı olarak çalışılacaktır: 

Pazarlamanın Stratejik Önemi; Stratejik Planlama; Pazarlama Yönetim 

Süreci; Pazarlama Amaçları; Pazarlama Planı; Pazarlama Durum Analizi; 

Rekabet Analizi; SWOT Analizi; BCG Analizi; GE Yaklaşımı; Pazar 

Bölümlendirme; Hedef Pazar Seçimi; Konumlandırma.

PAZARLAMA 3+0+3 6

342031100000530 Tüketici 

Davranışları

Bu derste tüketici davranışı süreçleri ile birlikte tüketici davranışlarının 

stratejik pazarlama yönetimi kararlarının desteklenmesindeki önemi ele 

alınmaktadır.Derste tüketici algısı; hafıza ve biliş; öğrenme, motivasyon 

ve değerler; tüketici benliği; kişilik ve yaşam tarzı; inanç, tutum ve 

davranış; tutum değişimi; bireysel karar verme süreci; tüketici 

davranışına gelir, sosyal sınıf, ırk, din ve kültürün etkisi gibi konular ele 

alınmaktadır.

PAZARLAMA 3+0+3 6

342031100000531

Tüketici 

Davranışı ve 

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi

Tüketici Davranışı Modelleri, Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler, 

Tüketici Satınalma Karar Süreci, Satınalma Karar Sürecinin Aşamaları, 

Satınalma Rolleri ve Satınalma Davranışı, Satış Yönetimi ve Satış 

Yöneticisinin Görevleri, Satış Gücünün İşletme İçindeki Yeri, Satış 

Temsilcilerinin Seçimi, Satış Temsilcilerinin Eğitimi, Satış Gücünün 

Motivasyonu, Satış Bütçeleri, Satışçıların Denetimi, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi Stratejileri, Uzun Dönemli Müşteri İlişkileri Geliştirme, Müşteri 

Odaklı Rekabet, Müşteri Odaklı İletişim Kanalları, Türkiye ve Dünyadan 

Başarılı CRM Uygulamaları.

PAZARLAMA 3+0+3 6

345034200000532

Ürün ve 

Fiyatlama 

Yönetimi

Bu dersin amacı öğrencilerin ürün stratejisi ile ilgili temel kavramları ve 

stratejik planlamayı açıklayabilecek; ürün kavramını, ürün stratejilerini 

açıklayacak ve tartışabilecek; fiyatlama ile ilgili temel kavramları, 

fiyatlama stratejilerini açıklayabilecek; uluslararası ürün ve fiyat 

yönetimini tartışabilecek; büyüme ve genişleme stratejilerini 

tartışabilecek; bu alanda literatürdeki gelişmeleri takip edebilecek; 

literatürdeki eksiklikleri belirleyerek bir araştırma önerisi 

PAZARLAMA 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, PAZARLAMA BİLİM DALI DERS HAVUZU

7

hazırlayabilecek hale gelmesini sağlamaktır.


Son Eklenen İçerikler