Sanat Tarihi Tezleri

yüksek lisans tez örnekleri,sanat tarihi neoklasizm ,sanat tarihi tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans tezleri ,sanat tarihi yüksek lisans programları ,reklamcılık ve halkla ilişkiler ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık bölümü hakkında ,reklamcılık eğitimi ,reklamcılık faaliyetleri ,reklamcılık ile ilgili tezler ,reklamcılık ile ilgili makaleler ,reklamcılık iş planı örnekleri ,reklamcılık ile ilgili kitaplar ,reklamcılık kursları ,reklamcılık kitapları ,reklamcılık konuları ,reklamcılık puanları ,reklamcılık sektörü ,reklamcılık staj ,reklamcılık yüksek lisans ,reklamcılık yüksek lisans programları ,reklamcılık yüksek lisans mülakat soruları ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği hakkında bilgi ,bilgisayar mühendisliği uzaktan eğitim ,bilgisayar mühendisliği yüksek lisans

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, FİNANS BİLİM DALI, DERS HAVUZU

1

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM 

DALI

T+U+KR AKTS

343046100000502

Finans Matematiği 

ve Sayısal 

Yöntemler

Faiz Oranlar ve Varlık Getirileri; Veri ve Tanımlayıcı İstatistikler; Finansal 

Matematik; Olasılık Dağılımları ve Finansal Uygulamalar, İstatistiki Çıkarım; 

Regresyon Analizi; Zaman Serileri; Matermatiksel Programlama; Portföy 

Optimizasyonu.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000503 Finansal Analiz

Bu dersin amacı iktisadi analizlerin finansal alanda kullanımını öğretmektir. 

Ders içeriğini oluşturan temel konular çok değişkenli doğrusal ve doğrusal 

olmayan modeler, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, 

otokorelasyon, gecikmeli modeller, çoklu denklem modelleri ve uygulama 

metodları ve iktisadi model uygulamalarıdır.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000504

Finansal Kurumlar 

ve Ticaret 

Bankacılığı

Türk Finansal Sistemi ( Finansal Aracılar, Finansal Pazarlar ve Ürünler), 

Bankaların Finansal Sistem İçindeki Yeri, Türlerine ve Fonksiyonlarına Göre 

Bankacılık, Bankların Organizasyon Yapısı;Temel Bankacılık İşlemleri: Cari 

işlemler, mevduat, kambiyo, krediler vs. , Mevduat Sahiplerinin ve Kredi 

Müşterilerinin Amaçları ve Bankaların bu iki gruba sağladığı Hizmetler, 

Ticaret bankaları ve Kredilendirme Ortamı, Kredi Müşterileri, Kredi Türleri, 

Türk Ticaret Bankaları tarafından verilen Krediler, Kredilendirme Süreci, 

Scoring Sistemleri ve Oluşturulması, Bankacılık Sistemini Düzenleyen Yasal 

Çerçeve ve Kurumlar, Bankaların Finansal Tabloları ve Banka Finansal 

Tablolarının Analizi, Türk Bankacılık Sistemi: Tarihi, Gelişimi ve Öngörüler, 

Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi: Amaçlar ve Uygulama, Bankalarda Risk 

Alanları: Faiz Oranı Riski, Kredi Riski, Piyasa Riski, Likidite Riski, Operasyonel 

Risk, Bankalarda Risk-Esaslı Yönetim, Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel 

Bankacılık Denetim Komitesi, Sermaye Yeterliliği Kavramı ve Sermaye 

Yeterliliğinin Ölçülmesi, BASEL II, BASEL II Yeni Sermaye Uzlaşısı ve 

Uygulamaları, Sermaye Yeterliliği: Kredi Riski, Piyasa Riski ve Operasyonel 

Risk, Yasal Denetim ve Şeffaflık, Piyasa Disiplini, BASEL II ve Türk Bankacılık 

Sistemi.

FİNANS 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, FİNANS BİLİM DALI, DERS HAVUZU

2

343000000000505 Finansal Piyasalar

Finansal Varlıklar ve Piyasalar, Para ve Sermaye Piyasası Araçları, Sermaye 

Piyasasının Getirdiği Yenilikler ve Faaliyetleri, Menkul Yatırımlarında 

Beklenen Getiri ve Risk, Sermaye Artırımı ve Hisse Senetlerine Etkileri, 

Çoklu Büyüme Oranı Varsayımı, Risk Türleri ve Ölçülmesi, Fiyat-Kazanç 

Oranı Yaklaşımı, Piyasa Değeri-Defter Değeri Yaklaşımı, Teknik Analiz 

Göstergeleri, Riskin Ölçülmesi ve Teknik Analizle İlgili Uygulamadan 

Örnekler.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000506

Finansal Tablolar 

Analizi

Finansal Sistem ve Finansal Piyasalara Genel Bakış, Finansal Analize Giriş, 

Finansal Analizin İşlevi, Finansal Analize Temel Olacak Ekonomi ve Sektör 

Analizleri, Temel Finansal Tabloların (Bilanço, Gelir Tablosu ) Gözden 

Geçirilmesi, Bilanço ve Gelir Tablosunun Yapısal Açıdan Analiz Edilmesi, 

Mali Tablolara İlişkin Altın Kurallar, Finansal Analiz Yöntemleri: 

Karşılaştırmalı Analiz, Yüzde Analizi, Trend Analizi, Oran Analizi: Likidite 

Oranları, Faaliyet Oranları, Finansal Yapı İle İlgili Oranlar, Karlılık Oranları / 

Fon Kavramı, Fon Akım Tablosunun Düzenlenmesi ve Yorumu, Fonların 

Akışı Analizi, Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesi ve Yorumu, Nakit Akım 

(Tablosu) Analizi, Enflasyonun Finansal Analize Etkisi, Vergi Politikalarının 

Finansal Analize Etkisi, Finansal Başarısızlığın Öngörülmesi, Analiz 

Sonuçlarının Raporlanması, Finansal Analiz Uygulamaları-Örnek 

İşletmelerin Analizi.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000508

İşletme 

Finansmanı

Finansal Yönetime Giriş ve Kavramsal Açıklamalar; Finansal Analiz; Fon 

Akım Analizi; Nakit Bütçesi; Finansal Planlama ve Finansal Tahminler; 

İşletme Sermayesi Yönetimi.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000514 Kurumsal Finans

Stratejik finansal planlama ve bütçeleme, belirsizlik koşullarında sermaye 

bütçelemesi ve maliyeti, kar payı politikaları, nakit bütçelemesi ve nakit 

döngüsü, borçla finansmanın sermaye bütçelemesi, aktif-pasif yönetimi ve 

finansal etkileri, kredi standartları ve standart değişikliklerinin etkileri, 

alacaklara yapılan yatırımların karlılık etkilerinin ölçülmesi, stok yönetimi ve 

stok yönetim politikaları, kaldıraç türleri ve kaldıraç etkisinin ölçülmesi, 

FİNANS 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, FİNANS BİLİM DALI, DERS HAVUZU

3

sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetinin hesaplanması.

343000000000509

Menkul Değer 

Yönetimi

Finansal Pazarlar ve Araçlar; Menkul Değer İhraçları ve Borsalar, Yasal 

Düzenlemeler; Risk ve Verim Analizi; Hisse Senedi Değerleme; Ekonomi ve 

Endüstri Analizi; Firma Analizi; Teknik Analiz; Tahvil Değerleme ve Tahvil 

Portföyü Yönetimi; Opsiyonlar ve Opsiyon değerleme; Vadeli İşlemler; 

Portföy Riski ve Getirisi; Portföy Teorisi; Sermaye Piyasası Kuramı; Portföy 

Performansının Ölçülmesi.

FİNANS 3+0+3 6

345000000000529 Risk Yönetimi

Risk Kavramı, Risk kaynakları, riskin değerlendirilmesi,olasılık dağılımları, 

fiyatlandırma, risk kontrolü, finansal risk konuları bu ders kapsamında 

incelenmektedir.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000518 Türev Ürünler

Risk ve Finansal Piyasalarda Risk Türleri, Türev Ürün Kavramı, Türev Ürün 

Piyasaları, Dünya’da ve Türkiye’de Türev Ürünler, Korunma Hedging) 

Kavramı, Forward İşlemleri, Dolaylı ve Doğrudan Forward, Vadeli Faiz 

Anlaşmaları, Arbitraj ve Arbitrajın Finansla Piyasalara Etkileri, Opsiyon 

Piyasaları ve Opsiyon Türleri, Opsiyon Stratejileri, Futures Piyasaları ve 

Futures Piyasası Ürünleri İle Korunma, Swap İşlemleri ve Türleri, Ekzotik, 

Sentetik ve Melez Türevler.

FİNANS 3+0+3 6

343000000000511 Uluslararası Finans

Uluslararası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Döviz Piyasası, Uluslararası 

Sermaye Piyasaları, Uluslararası Para Piyasaları, Faiz ve Döviz Kredisi 

Swapları, Uluslararası Portföy Yatırımları, Dış Ticaretin Finansmanı, Dış 

Ticaret Belgeleri, Yabancı Sermaye Yatırımları, Uluslararası Bankacılık.

FİNANS 3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, FİNANS BİLİM DALI, DERS HAVUZU

4

343000000000513

Yatırım Analizi ve 

Portföy Yönetimi

Yatırımlar, yatırım türleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım 

yaptıklarının vurgulanması, risk ve getirilerin ölçümlenmesi, Sermaye 

Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı 

kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve 

yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli 

işlemler, risk-getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi, 

teknik analiz, finansal matematik, sabit getirili enstrümanlar, yatırım 

stratejileri, portföy oluşturma ve etkin yönetme teknikleri.

FİNANS 3+0+3 6


Son Eklenen İçerikler