İşletme Lojistiği Yüksek Lisans Tezi

işletme lojistiği ,işletme lisans tamamlama ,işletme lisans ,işletme ne iş yapar ,işletme nerede okunur ,işletme projesi ,işletme rehni ,işletme rehni kanunu ,işletme raporu ,işletme soruları ,işletme sınav soruları ,işletme taban puanları ,işletme tez konuları ,işletme uzmanı ,işletme ve finans dergisi ,web tabanlı işletme oyunları ,işletme yüksek lisans ,işletme yönetimi ders notları ,işletme yönetimi dersleri ,işletme yönetimi bölümü ,işletme yüksek lisans bölümleri ,işletme zor mu ,iktisat fakültesi ,iktisat bölümü iş olanakları ,iktisat mezunları ,iktisata giriş ,iktisat başarı sırası ,iktisat ekonomi ,iktisat faktoring ,iktisat final soruları ,iktisat hakkında

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERS HAVUZU

1

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

345048200000501

Bilgisayar Ağları ve 

Haberleşme

Bu ders öğrencilerin modern bilgisayar ağlarını ve iletişim sistemlerini, 

teknolojilerini ve uygulamalarını öğretmeyi hedefler. Bilgisayar ağlarına 

giriş, ağ toplojileri, sayısal veri iletişiminin temelleri, iletişim teknikleri, 

bağlantı protokolları, yönlendirme ağları, ağ servisleri, kurulum, 

konfigrasyon ve yönetim, uydu ve radio sistemler, iletişim ve protocol 

katmanları, ağ güvenliği dersin kapsamı içerisinde yer alan konulardır.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000502 İleri İstatistik

Dersin amacı öğrencinin istatistiksel bilgilerini tazelemek, öğrencileri 

kompleks ve ileri istatistik tekniklerle tanıştırmak ve bilimsel makaleler 

ve sunumlar ile bu ileri tekniklerin uygulamaları konusunda 

bilgilendirmektir. Dersin içeriğini oluşturan konular temel istatistiksel 

kavramlar ve olasılık, tahminleme, rastsal değişken ve dağılımlar, 

istatistiksel dağılımlar ve örnekleme, hipotez testi ve güven aralıkları, 

regresyon ve korelasyon analizi, ANOVA, çapraz tablo analizleri gibi 

konulardır

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000503

İnternet 

Programlama ve 

Java

Internet protokollerinin tanımlanması ve Internet kullanan programların 

yazılım yöntemleri. Soketler ve TCP/UDP protokolleri ile başlayarak 

temel Internet protokolleri ve ping, telnet, ftp, e-posta ve http gibi 

uygulamaları içeren bir ders. Daha gelişmiş protokoller RMI ve Corba’yı 

içermektedir. Java tabanlı istemciler (appletler ve uygulamalar), sunucu 

taraflı java server appletleri de ayrıca incelenmektedir.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000504 Kalite Yönetimi

Kalite Kavramı – Kalitenin Tarihi Gelişimi – Klasik Yönetim Felsefesi ve 

TKY – Kalite Guruları – Deming’in Kalite Prensipleri – Toplam Kalite 

Yönetimi, Temel Unsurlar ve Uygulama Adımları – EFQM Mükemmellik 

Modeli – Kalite Maliyetleri – Faaliyet Bazlı Maliyet Sistemi.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERS HAVUZU

2

345048200000505

Karar Destek 

Sistemleri

Ders, Karar Destek Sistemlerine genel bakışın yanısıra, onların pratikte 

de kullanımlarının kavranılmasını hedefler. Karar destek sistemlerinin 

temel karakteristiklikleri, sistem analizi, etkin planlama KDS'leri ile yeni iş 

tasarımları, kullanıcı arayüzler, KDS'lerinin tasarımı, ve gerçekleştirilmesi. 

kds ile satınalma ve envanter uygulamaları dersin temel konularını 

oluşturmaktadır.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000506

Matematiksel 

Program

Lineer Programlama ve Dualite, Dal - Sınır Algoritması, Olasılığa Giriş, 

Stokastik Süreçler, Oyun Teorisi, Amaç Programlama, Nonlineer 

Programlama, Dinamik Programlama

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000507

Sistem Analizi ve 

Tasarımı

Ders, sistem teorisinin ve IT'de karşılaşılan farklı sistem geliştirme 

metodlarının öğrenilmesini amaçlar. Dersin içeriğinde yer alan temel 

konular şunlardır: sistem gelistirme, yaşam döngüsü, sistem analiz, 

problemlerin tanımı, bilişim gereklerinin saptanması ve analizi. sistem 

tasarımı, çıktı, girdi, dosya, veri tabanı, kullanıcı arayüzü, veri giriş 

işlemleri ve yazılım tasarımı. sistem geliştirme, proje yönetimi, 

maliyetler, programlama, test ve dökümantasyon. sistem uygulaması ve 

değerlendirilmesi.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000508 Stok Yönetimi

Dersin amacı öğrencilere stok yönetimi ve kontrolü konusundaki güncel 

yaklaşımların verilmesi ve ders sonunda öğrencilerin stok sistemlerinin 

modellenmesi ve analizi konusunda gerekli temel bilgilere sahip 

olmasının sağlanmasıdır. Derste temel stok kavramları; stok modellerinin 

sınıflandırılması; ABC stok sınıflandırma sistemi; EOQ modeli ve 

varyasyonları; risk altında tek dönemlik stok problemi; belirsiz talep 

altında EOQ; WagnerWhitin algoritması; stok politikaları: (R,Q), (R,S), 

(s,S), (s,Q); stok kontrolünde sezgisel yaklaşımlar: SilverMeal, PPB, LUC; 

çok aşamalı stok sistemleri ve stok kontrolünde yeni eğilimler gibi 

konular ele alınmaktadır.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERS HAVUZU

3

345048200000509

Teknoloji Üretimi 

ve Ar-Ge

Teknolojinin tanımı, önemi ve sınıflandırılması verildikten sonra sistem 

yaklaşımı çerçevesinde organizasyonlarda teknoloji,alt sistemler ve 

teknolojinin görünümü, teknoloji seçimi, otomasyon ve bilgisayar temelli 

uygulamalar, çevre ve teknoloji, çevresel teknoloji ve belirsizlik, 

teknolojik değişim, ürün yeniliği, bütünsel teknoloji ve bölüm teknolojisi, 

teknoloji -yapı ilişkisi-I, teknoloji yapı ilişkisi-II, bilgi temelli 

organizasyonlar konuları tartışılarak ders ayrıntılandırılacaktır. 

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000510

Üretim 

Sistemlerinin 

Yönetimi

Dersin içeriği şu başlıklarla özetlenebilir: 1) Üretim yönetiminin temel 

konuları ve Üretim Stratejisi, 2) Önemli performans ölçütleri (maliyet, 

kalite, güvenilirlik, ürün esnekliği, süreç esnekliği, zaman), 3) Zaman 

serileri, hareketli ortalama, üstel düzeltme ve regresyon ile talep tahmini 

4) İş yeri düzenleme, 5) İşyeri seçimi, 6) Kalite yönetimi, 7) Stok yönetimi 

ve genel stok modelleri, 8) Tedarik zinciri planlama ve kontrol, 9) Proje 

programlama, iş sıralama ve hat dengeleme.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000511

Üretimde 

Optimizasyon

Doğrusal programlamaya giriş, Model oluşturma, Simplex yöntem, 

Duyarlılık analizi, Dual simplex yöntem, Tam sayılı programlama, 

Transportasyon Modelleri, Simülasyon, Şebeke analizi.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000512

Üretimde Planlama 

Programlama ve 

Kontrol

Bütünleşik üretim planlaması, Stok yönetimi, Kesikli üretim sistemlerinde 

çizelgeleme yöntemleri, Malzeme İhtiyaç Planlaması, MRP, MRP II, 

Kapasite planlama.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000513 Veri Yönetimi

Bu ders, verinin nasıl düzenlenip, kullanılacağını ve verinin nasıl 

enformasyona dönüştürülebileceğini göstermeyi amaçlar. Derste 

işlenecek konular sırasıyla; nesne odaklı, dağıtık ve multimedia veri 

tabanları, veri ambarları, veri çıkarımı ve veri filtrelemesi, konu, başlık 

çıkarımı, ve izlenmesi. veri saklanması, paylaşımı ve güvenliği. 

enformasyon birleştirme, kelime, resim ve konuşma eldesi, dökuman 

sınıflaması ve konuya özel yeni teknikler.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI DERS HAVUZU

4

345048200000514

Veritabanı Teorileri 

ve Uygulamaları

Bu dersin amacı verinin modellenmesini, veri tabanı sistemlerini ve 

uygulamalarda verinin standart formlarda kullanımını tanıtmaktır. Derste 

işlenecek konular sırasıyla; veri tabanı system mimarisi, veri yapıları ve 

indexleme teknikleri, SQL'e giriş ve uygulamalar, ilişkisel veri tabanı 

kavramı, sıralama, çevrimler ve kontrol yapıları. depolama ve çıktı 

işlemleri, veri tabanı uyumu, güvenliği ve güvenirliği, projelerdir.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000515 Yalın Üretim

Yalın üretim kavramına giriş; Japon yönetim anlayışı ve gelişimi; Yalın 

üretim felsefesi; Yalın üretim araç ve teknikleri; Tam Zamanında Üretim 

ve Kanban; Grup teknolojileri ve hücresel imalat; Toplam verimli bakım.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6

345048200000516

Yöneylem 

Araştırması

Dersin amacı öğrencilere bilgisayar destekli yöneylem araştırması 

modellerinin geliştirilip, işletmelerin üretim, finans, pazarlama gibi 

alanlarında uygulanması konusunda teorik bilgi ve uygulama örnekleri 

vermektir. Ders süresince başarılı yöneylem araştırması uygulama 

makaleleri tartışılır. Dersin içeriğini oluşturan temel konular doğrusal 

olmayan programlama, stok modelleri, kuyruk modelleri ve simülasyonla 

modellemedir. Yöneylem araştırmasının tarihçe, felsefe ve 

metodolojisinin incelenmesi; stratejik yürütme sorunları çözümüne 

bütüncül sistem yaklaşımı; model oluşturma ve uygulama; lineer 

programlama ile ilgili genel tartışma; simulasyon, oyun kuramı, 

istatistiksel stok denetimi, dinamik programlama, dizi (kuyruk) 

çözümlemesi, yöneylem araştırmasının sıralama ve diğer teknikleri; 

yöneylem araştırmasının üretim, pazarlama ve yönetim alanlarında 

uygulanması; geçmişte incelenen araştırma faaliyetlerinden seçme örnek 

olaylar.

ÜRETİM 

YÖNETİMİ

3+0+3 6


Son Eklenen İçerikler