Yüksek Lisans Çalışma Örnekleri

bitirme ödevi konuları ,bitirme tezi konuları, ,örnek bitirme tezi, ,bitirme tezi örneği, ,bilgi üniversitesi bitirme tezi izle, ,bitirme tezi örnekleri, ,bitirme tezi nasıl hazırlanır, ,bitirme tezi nasıl yazılır, ,bitirme tezi yazım kuralları, ,lisans bitirme tezi ,tez ödevleri ,yüksek lisans tezi ,bitirme tezi indir ,bitirme ödevi ,bitirme tezi sunumu ,bilgi üniversitesi bitirme tezi ,turizm tez konuları ,bitirme tezi kapağı ,bitirme tezi kapak, ,bitirme tezi örnek, ,bitirme tezi izle ,endüstri mühendisliği bitirme tezi konuları, ,bitirme tezi nedir, ,bitirme tezi ingilizce, ,itü bitirme tezi, ,avukatlık stajı bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezi, ,üniversite bitirme tezleri, ,üniversite tez,bitirme tez konuları,bitirme tez örnekleri, ,iktisat bitirme tezleri, ,sosyoloji tez konuları, ,proje tez, ,bitirme projesi,

2.7. Atıf /Gönderme/Referans Sistemi

Akademik çalışmalarda yapılan alıntılar için kaynak göstermede çeşitli atıf sistemleri

kullanılmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Atatürk İlkeleri

ve İnkılapları Enstitüsü, atıf sistemi konusunda tek bir sisteme icbar etmek yerine,

yaygın kullanılan iki sistemden herhangi birinin tercih edilebileceğini kabul etmiş ve bu

tercihi danışman ve tez sahibine bırakmıştır. Bunlardan birisi klasik metin altı

atıf/dipnot gösterme sistemi, diğeri de metin içi/paragraf içi atıf sistemidir. Bunlara

ilişkin örnekler ekte yer almaktadır. Ekte verilen örneklerde de görüleceği gibi, paragraf

içi atıf sisteminde APA (American Phschological Association) sistemi öngörülmüştür.

Ancak, paragraf içi atıf yaparken, sadece “yazar, tarih ve sayfa numarası” değil,

“yazar, sayfa” veya “yazar, tarih” şeklinde bir sistem de izlenebilecektir.

Tez yazımında bu yöntemlerden biri tercih edilebilir; ancak tercih edilen atıf sistemi tez

boyunca kullanılmalıdır. Seçilen sistemin nasıl kullanılacağı konusunda yönergede

verilen örnekler yanında ilgili yazılı ve elektronik kaynaklara başvurmak ve bu

kaynaklardan yararlanmak tez sahibinin sorumluluğundadır ve danışmanın gözetiminde

gerçekleştirilir.

Enstitülerin belirlemiş olduğu kaynak gösterimine ilişkin kurallar ekte örneklendirilerek

gösterilmiştir.

Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Eğitim Bilimleri

Enstitülerinde hazırlanacak tezler için kaynak verilişine örnekler (EK 2).5

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanacak tezler için kaynak verilişine örnekler (EK 3).

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde hazırlanacak tezler için kaynak verilişine örnekler

(EK 4).

Televizyon programı, film ve çoklu ortam yazılımı ile ilgili alıntılar için örnekler

(EK 5).

2.8. Aktarımlar (İktibas ve İntihal)

Bilimsel araştırma bilgi birikiminden yararlanılarak yapılır. Başka yazarların literatüre

kattığı bilgiler, veriler, fikirler ve yorumlar tezde kullanılıyor ise, bilim ahlakının gereği

olarak, faydalanılan kaynakların gösterilmesi gerekir. Bu etik ilke, sadece aynen yapılan

alıntılar için değil; aynı zamanda araştırmacının kendi üslup ve ifadesi ile aktardığı

bilgiler için de geçerlidir. Kaynak göstermeden yapılan dolaylı veya dolaysız alıntılara

intihal adı verilir. Kaynak göstermeden aktarılan bilgiler, alıntı olmaktan çıkar, çalıntı

olur, aşırma olur. Bu durumda bilimsel etiğe aykırı davranılmış olur. Zira bilginin

kaynağının gösterilmesi, bu bilginin asıl sahibinin literatüre katkısının gösterilmesi

demektir. Bu, aynı zamanda araştırıcının kendi katkısının ne olduğunun gösterilmesi

anlamına gelir.

Bilimsel kurallara uygun olarak gönderme yapmadan başkalarının araştırma sonuçlarını,

fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, yapıtlarını ve görsel

malzemelerini kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi sunmak, intihal yani aşırıp

kendine mal etme olarak adlandırılan en önemli etik ihlallerinden biridir. Ayrıca

kaynağa ilişkin bilgi vermeden aktarılan yabancı dilden tercümeler de bu kapsamda yer

alır.

Aktarımlar yapılırken seçilen alıntı sistemi dikkatle uygulanmalı; etik dışı davranışlar

yani etik ihlalleri hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır. (Bkz. Yönerge: 5.ETİK

İHLALLERİ)6

2.9. Dipnotlar

Kaynak gösterme/referans dipnotu ve açıklama dipnotu olmak üzere iki türlü dipnot

vardır. Kaynak dipnotu, bir alıntı yapılmışsa alıntının nereden yapıldığını göstermek

üzere, seçilen sisteme göre, sayfa altında veya metin içinde verilir. Açıklama dipnotları

ise, konuya açıklık getirecek olan ancak, metin içinde verildiği takdirde fikirlerin

akıcılığını bozan tanımlar, yorumlar, ek bilgiler, karşıt görüşler olup, sayfa altında veya

sonunda belirtilir.

Dipnotlar gereksiz derecede uzun olmamalı, bir sayfada gerekenden fazla dipnot

bulunmamalı ve metinden yatay çizgi çizilerek ayrılmalıdır. Dipnotta kullanılan yazı

tipi metinde kullanılan yazı tipiyle aynı olmalıdır. Yazı büyüklüğü ise, metinde

kullanılan yazı büyüklüğünden 2 punto daha düşük olmalıdır.


Son Eklenen İçerikler