Tez Örnekleri Yöntem

işletme tez konuları, tez konuları işletme, doktora tez, doktora tezi, sosyal bilimler fakültesi, isletme yuksek lisans, yuksek lısans basvuruları, insan kaynakları dersleri, insan kaynakları programı, ınsan kaynakları, insan kaynakları yönetim, yönetim organizasyon yüksek lisans, insan kaynakları yüksek lisans, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, yüksek lisans tez örnekleri, halkla ilişkiler ve reklam, bitirme ödevi, bitirme ödevi, iş güvenliği, iş güvenliği, iş güvenlik uzmanı, iş güvenlik uzmanlığı, iş güvenlik eğitimi, iş güvenlik, detam iş güvenliği, aöf işçi sağlığı ve iş güvenliği, inşaat işlerinde iş güvenliği, inşaat iş güvenliği,

Akreditasyon, Uygunluk Değerlendirmesi yapacak kuruluşların yeterliliğinin belgelenmesidir. Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, uygunluk değerlendirme sürecinin güvenilirliğini temin etmek açısından önem taşımaktadır. Ulusal akreditasyon kuruluşunun yaptığı akreditasyon faaliyetlerinin ve bu kuruluş tarafından akredite edilen uygunluk değerlendirme kuruluşlarının verdiği belgelerin uluslararası alanda tanınırlığı, uluslararası tanınma şartlarının (EA, IAF, ILAC gibi uluslar arası akreditasyon kuruluşlarına üyelik ve karşılıklı tanınma anlaşmaları imzalaması) tamamlanmasına bağlıdır. 

CE işareti (Conformite Europeen) bir standart değil, ürünün asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren ye bu nitelikteki ürünün AB iç Pazarı'nda serbestçe dolaşımını sağlayan bir işarettir. CE işaretinin iliştirilmesiyle belgelenen güvenli ürün, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin

korunması açısından asgari güvenliği sağlayan üründür. Bazı Yeni Yaklaşım Direktiflerinde gerekli olan CE işareti ürünün ilgili direktifteki tüm yükümlülüklere uyumlu olduğu anlamına gelmektedir. Ürünlere iliştirildiği takdirde, iliştiren veya iliştirilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişinin, ürünün uygulanabilir tüm gerekliliklere uygun olduğu ve gerekli uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulduğuna dair beyanıdır. Bu nedenle, üye devletlerin, ürünün uygunsuz olduğuna dair kanıtları Komisyon tarafından haklı bulunmadıkça, CE işareti iliştirilmiş ürünlerin piyasaya sürülmesini ya da hizmete sokulmasını sınırlamaları mümkün değildir.

Onaylanmış Kuruluşlar 

Onaylanmış Kuruluşlar, üçüncü bir tarafın denetimi gerektiğinde, uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili görevleri yerine getirirler. Üye devletler tarafından belirlenerek Komisyon'a bildirilen onaylanmış kuruluşlar, Komisyon tarafından uygun görülmeleri halinde, AB Resmi Gazetesinde isimleri yayımlanarak faaliyete geçerler. Söz konusu kuruluşların teknik olarak yeterli ve bağımsız olmaları, ayrıca uygunluk değerlendirmesi sürecinde elde ettikleri bilgilerin gizli kalmasını temin etmeleri gerekmektedir. Bu kuruluşlar, belirli aralıklarla akreditasyon kuruluşlarınca gerçekleştirilen gözetimlere tabidir.

Genel Ürün Güvenliği Direktif

92/59/EEC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi, piyasaya sürülmüş olan tüketim ürünlerinin normal veya öngörülen kullanım koşullarında herhangi bir risk oluşturmamasını temin eder. Direktif, Topluluk mevzuatında belirli bir. ürünün güvenliği ne ilgili özel hükümler bulunmaması halinde uygulanmaktadır. Bu kural, ilgili ürünlerde öncelikle Yeni Yaklaşım Direktiflerinin uygulanmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla, Yeni Yaklaşım direktiflerinin ve diğer Topluluk mevzuatının uygulama alanı dışında kalan tüketim ürünleri (orijinalleri direktifin yürürlüğe girmesinden önce Topluluk pazarına sürülmüş olan kullanılmış ve ikinci el ürünler ve tamire uğramış ürünler) ticari bir faaliyete konu H oldukları sürece Genel Ürün Güvenliği Direktifinin kapsamına girerler. 

Teknik Dosya

Yeni Yaklaşım Direktifleri, üreticinin, ürünün ilgili temel gerekliliklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlamasını gerektirir. Teknik dosya, ürüne ait genel bir tanımlama; tasarım ve üretime ait çizimler ve şemalar; ürünün çalışmasına yönelik açıklamalar; ürünün üretiminde uygulanan standartların listesi, standartların uygulanmadığı durumlarda ise direktiflerce öngörülen temel gereklere uyum için kabul edilen çözümler ve tanımlamalar; tasarım sonuçları; deney belge ve raporları; AT Tip inceleme Belgesi, Kalite Güvence Sistem Belgesi, AT Uygunluk Beyanı gibi belgelerin uygun kombinasyonunu içerir.

AB Uygunluk Beyanı

AB Uygunluk Beyanı; Üreticinin veya yetkili temsilcisinin (ya da ithalatçının) adı ve adresini; ürünün tanımını (yapısı, tipi, seri numarası vb.); ilgili direktir uyarınca uygulanan tüm hükümler; varsa, ürünün uygunluğunu onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı ve adresi ile AB tip inceleme belgesinin numarasını; varsa, üretim ve uygunluk değerlendirmesinde esas alınan uyumlaştırılmış Avrupa standardlarının numaralarını; varsa, kullanılan ulusal standartlara ve teknik şartnamelere attı; üretici veya onun yetkili temsilcisi ithalatçı adına taahhütte bulunmaya yetkili kişinin adı ve bu kişinin imzasını; CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamını içeren ve üretici tarafından yapılan bir beyandır.


Son Eklenen İçerikler