Yüksek Lisans Tezi

Post-Keynezyen İktisat, Ücret, Keynes, Kalecki.

Ücret belirlenimi konusu makroekonominin en önemli konuları arasında yer almakla birlikte, aslında gelir dağılımının yönünün tayin edilmesi bakımından da fazlasıyla önem arz etmektedir. Heterodoks bir bakış açısına sahip Post-Keynezyen iktisatta ücretin belirleyicilerine ilişkin olarak genel iktisadi akımlara karşıt bir görüş sergilenmektedir. Aynı zamanda Keynes’in bu anlamda eksik kaldığı yerleri de tamamlama amacında olan Post-Keynezyenler, işçi ve işveren arasındaki gelir dağılımı mücadelesinde ücret belirleniminin işçinin aleyhine sonuçlandığını dile getirmektedirler. Bu durumda iki taraf arasında bir çatışma meydana getirmektedir. 
Mevcut çalışmada 1980-2011 arası dönem ele alınarak, Türkiye ekonomisi geneli için Post-Keynezyen yaklaşıma uygun olarak ortalama reel ücretlerin belirlenimi üzerine ekonometrik analiz yapılmıştır. Bu çalışmada, işsizlik, grev, verimlilik ve toplu iş sözleşmelerinin ortalama reel ücret üzerindeki etkisi test edilmiştir. Bulunan sonuçlara göre, ücret belirleniminde istihdam, verimlilik ve pazarlık gücünü temsilen toplu iş sözleşme sayılarının pozitif etkisi Post-Keynezyen bakış açısı ile tutarlıdır. Buna karşın, ele alınan dönem itibariyle grevlerin ücret belirlenimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucu elde edilememiştir. 

Son Eklenen İçerikler