Bitirme Tezi Konuları

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Yazım Kılavuzu
2
1. GİRİŞ
Zirve Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne teslim edilecek Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projeleri bu kılavuzda belirtilen esaslara uygun olarak yazılır.
Projelerini tamamlayan öğrenciler, projelerini danışmanlarına hem basılı olarak hem de elektronik ortamda teslim ederler. Öğrenciler proje teslimi ile birlikte, http://sbe.zirve.edu.tr sayfasında sosyal bilimler / formlar başlıkları altından erişecekleri “İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Teslim Formu”nu elektronik ortamda doldurmak, bir çıktısını proje ile birlikte danışmanlarına teslim etmek, bir nüshasını ise Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne elektronik posta aracılığı ile (sbe@zirve.edu.tr) göndermekle yükümlüdürler.
Yazım kılavuzunda belirtilen formatlara uygun yazılmamış projeler kabul edilmez.
3
2. PROJEYİ OLUŞTURAN BÖLÜMLER
Genel olarak bir dönem projesinde yer alacak bilgilerin sunuş sırası aşağıda gösterilmiştir.
Dış Kapak
Numaralanmaz
İç Kapak
-
Romen rakamı, sayfaya
konmaz
Önsöz
İi
Romen rakamı, sayfa üst
ortaya konur
İçindekiler
iii

Kısaltmalar
İv

Sembol Listesi
V

Şekil Listesi
vi

Tablo Listesi
vii

Giriş Bölümü
1
Arap Rakamları, sayfa üst
ortaya konur
Diğer Bölümler
2

Sonuç
3

Kaynakça
4

Ekler
5

Özgeçmiş
6

Önsöz, projenin teknik ve bilimsel içeriğinden bağımsız olarak, kişinin görüşlerini yazdığı bölümdür. Bu bölümde, tez çalışması sırasında bilgi, kaynak vb. yardımı alınan kişi ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.
4
Giriş bölümü, okuyucunun konuyla ilgili başka yayınları okumaya gerek duymadan konuyu anlayıp değerlendirebilmesini sağlamak için yeterli temel bilgileri içermeli, çalışmanın yapılmasının gereğini ve amacını da kısaca anlatmalıdır. Konunun seçiliş sebebi ve neden önemli olduğu giriş bölümünde iyi bir şekilde vurgulanmalı, projenin sorunsalı yani hangi soruya yanıt arandığı anlaşılır biçimde ifade edilmelidir.
Sonuç bölümü, projeden elde edilen sonuçların değerlendirildiği bölümdür. Bu bölümde proje konusu tanımlanmalı, kullanılan yöntemler özetlenmeli, elde edilen ana sonuçlar anlatılmalı, bu konuda çalışmak isteyenlere yol göstermek için, başlangıçta belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığı, çalışmanın üstün ve eksik yönleri, varsa ileriye dönük öneriler belirtilmelidir.
Özgeçmiş sayfasında üçüncü şahıs kullanılarak proje sahibinin doğum yeri ve yılı, lise, lisans, varsa yüksek lisans öğrenimini gördüğü okullar, yayınları ve aldığı ödülleri belirtilmelidir.
5
3. GENEL YAZIM KURALLARI
Projeler bilgisayar ortamında hazırlanır ve çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcılardan alınır. Daktilo ile proje yazımı ve nokta vuruşlu yazıcı çıktıları kabul edilmez. Projenin bir bölümünde elle ya da daktilo ile yapılan düzeltmeler, silintiler, kazıntılar kabul edilmez.
Proje içinde sunulmuş tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulur. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller şablonla yazılır.
Projelerde yazım (imlâ) ve noktalama bakımlarından Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzunda (www.tdk.gov.tr) öngörülen kurallara uyulacak, ifadelerde genellikle üçüncü tekil şahıs kullanımına özen gösterilecektir.
3.1. Kullanılacak Kağıt ve Çoğaltma Sistemi
Projeler A4 standardında (21 x 29.7 cm., 80 g/m2) beyaz birinci hamur kağıda özellikleri bozulmadan çoğaltılmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.
3.2. Yazım Şekli
Metin, kağıdın bir yüzüne, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, metnin genelinde kullanılan yazı karakterinde, dik ve normal harflerle yazılır. Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve italik karakter kullanılarak belirtilir. Koyu (bold) harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Virgül, nokta ve öteki noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır.
6
3.3. Sayfa Düzeni ve Başlıklar
Her sayfanın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2.5 cm, üsten 2.5 cm, alttan 2 cm bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise, bu sınırlar içinde kalmalıdır.
Tüm ilk sayfalarda (önsöz, içindekiler, kısaltmalar, sembol, şekil ve tablo listeleri, bölümler, kaynaklar, ekler, özgeçmiş vb. gibi) birinci derece başlık kullanılır. Birinci derece başlıklar sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlar, tümü büyük ve koyu harfle yazılır, başlıktan sonra 2 satır boşluk bırakılır. Alt başlıklarda koyu ancak küçük harfler kullanılır, başlıklardan önce ve sonra bir satır boşluk bırakılır. Başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık sonraki sayfada yer alır. Bir paragrafın ilk satırı sayfanın son satırı, paragrafın son satırı da sayfanın ilk satırı olarak yazılamaz.
Metinde, satır sonlarında hece bölmesi yapılmaz, metin sağ ve sol sınırlara göre hizalanır.
3.4. Satır Aralıkları ve Düzeni
Proje metni 1.5 aralıkla yazılır. Önsöz, kısaltmalar, sembol, şekil ve tablo listeleri, kaynakça, ekler, özgeçmiş, metin içindeki tablo ve şekillerin isim ve açıklamaları ile dipnotlar 1 aralıkla yazılır.
Her paragrafın ilk satırı 1 cm içeriden başlatılır, paragraf aralarında 1 satır boşluk bırakılır.
3.5. Sayfa Numaralama
Dış kapak dışında projenin tüm sayfaları numaralanır. Projenin başlangıç kısmı; iç kapak, önsöz, içindekiler, kısaltmalar, sembol, şekil ve tablo listelerinden, metin kısmı ise giriş bölümü, diğer bölümler, sonuç, kaynakça ekler ve özgeçmişten oluşur. Başlangıç kısmı, iç kapağa numara konmadığı için, ikiden başlayarak küçük Romen rakamları ile (ii, iii,..), metin kısmı ise Arap rakamları ile (1,2,..), numaralandırılır. Rakamlar sayfanın üst orta kısmında, sayfanın üst kısmında
7
bırakılmış olan 2.5 cm lik boşluk içinde kalır. Birinci derece başlık kullanılan sayfalara sayfa numarası yazılmaz.
3.6. Tablo ve Şekiller
Tablolar ve şekiller, sayfa düzeni esaslarına uymak kaydı ile metinde ilk söz edildikleri yere mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir. Bir sayfada birden fazla tablo ve/veya şekil yer alabilir ancak, çok sayıda tablo veya şekil söz konusu olduğunda, gerektiğinde eklerde verilebilir. Tablo ve şekillere, ilk rakam bölüm numarası (eklerde harf), ikinci rakam tablonun (veya şeklin) bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, ana bölümlerde “Tablo 1.2”, “Şekil 1.1”, eklerde “Tablo A.1”, “Şekil B.1” biçiminde sıra ile numara verilir.
Her tablonun numarası ve açıklaması tablonun üstüne, her şeklin numarası ve açıklaması şeklin altına yazılır. Öte yandan tablo ve şekillerin kaynakları varsa, tablo veya şeklin altında “Kaynak:” yazdıktan sonra referans olarak gösterilmelidir.
Verilen grafik veya resimler de şekil kabul edilerek numaralandırılmalı ve açıklama yapılmalıdır.
3.7. Kapaklar ve Ciltleme
Karton cilt kapaklar ile ilgili kurallar aşağıda verilmiştir.
3.7.1. Karton Cilt İç ve Dış Kapak
İç ve dış kapak Ek A’da görüldüğü ve aşağıda anlatıldığı gibi hazırlanacaktır.
T.C.
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
……….... ANABİLİM DALI
…………….İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
8
yazısı üst kenardan 3 cm aşağıya yazılır. Yazı büyüklüğü ilk 3 satır için 16, sonraki satırlar için 14 punto olmalıdır.
PROJENİN ADI, üst kenardan 11-13 cm arasına, en fazla üç satıra sığacak şekilde yazılır. Yazı büyüklüğü proje adının uzunluğu ile orantılı olacak şekilde seçilir.
Üst kenardan 15 cm aşağıya, 12 punto büyüklüğünde; “DÖNEM PROJESİ”, yine 3’er cm ara ile, öğrencinin Adı SOYADI, “Proje Danışmanı:”nın Adı SOYADI ve alt kenardan 3 cm yukarıya gelecek şekilde, AY, YIL olarak projein Enstitüye sunulduğu tarih yazılır.
3.7.2. Cilt Kapağı Sırt Yazısı
Proje kapağının sırtına, aşağıda gösterildiği gibi, projenin kabul yılı, projenin adı ve proje yazarının adının ilk harfi ile soyadı yazılır.
Ön kapak
2009
İŞLETMELERDE RİSK YÖNETİMİ
F. KADIOĞLU
Arka kapak
9
4. BAŞLIKLARIN NUMARALANDIRILMASI VE REFERANS GÖSTERİMİ
4.1 Başlıkların Numaralandırılması
Başlıkların numaralandırılmasında, Anabilim Dalı Başkanlıklarının tercihine bağlı olarak, iki yöntemden birinin kullanılması mümkündür.
Birinci yönteme göre proje metninin bölüm ve alt bölüm başlıklarının numaralandırılmasında sadece Arap rakamlarından faydalanılır (1., 1.1., 1.1.1., 1.1.1.1. gibi).
İkinci yönteme göre bölüm başlıkları büyük Romen rakamları ile (I-, II- gibi), ikinci dereceden başlıklar büyük harflerle (A-, B-, gibi), üçüncü dereceden başlıklar Arap rakamları ile (1-, 2- gibi) ve dördüncü dereceden başlıklar ise küçük harflerle (a-, b- gibi) gösterilir.
4.2. Referans Gösterimi
Proje yazımı sırasında, yararlanılan kaynaklara atıfta bulunulmasında da iki farklı yöntemden yararlanmak mümkündür. Anabilim Dalı Başkanlıklarının ya da proje yöneticisinin tercihi doğrultusunda bu yöntemlerden biri seçilmeli ve proje boyunca değiştirilmeden kullanılmalıdır.
4.2.1. Metin İçinde Referans Gösterimi
Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir.
10
Metinde,
Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde belirtilir.
Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu ...
Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı ve basım yılı parantez içinde verilir.
En son çalışmalar (Pınar, 2003) uygulamanın ...
İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır.
Çinicioğlu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde ...
İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.
Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen ...
Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.
Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu ...
Atıflar dışında herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama, karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için dipnotlar verilebilir. Bu amaçla verilen dipnotlar numara ile ya da *, ** şeklinde sembollerle de gösterilebilir.
4.2.2. Dipnotlar Şeklinde Referans Gösterimi
Bu tekniğe göre atıflar, metin içinde numara vermek ve sayfa altında dipnot şeklinde göstermek suretiyle yapılır. Atıflar dışında herhangi bir bilgiyle ilgili kısa açıklama, karşılaştırma veya yorumları ortaya koymak için de dipnotlar verilebilir.
Dipnotlar, her sayfada metnin en son satırının altında, tek satır aralık bırakılarak sayfanın sol kısmından başlayan kısa bir çizgiyle, metinden ayrılırlar. Dipnotlar bu kısma, birbirini izleyen numaralara uygun surette yerleştirilirler.
11
Dipnotlara, ya projenin ilk bölümünden başlayarak diğer bölümlerde de birbirini izleyen numaralar verilir, ya da her bölümün ilk sayfasında 1'den başlayarak bölüm sonunda tamamlanacak numaralar verilir. Bu durumda her yeni bölüm için tekrar 1'den başlayan numaralama yapılır.
Referans dipnotlarında, ilgili kaynağa ilk kez referans veriliyorsa, bu referansta, eserle ilgili mevcut bibliyografik bilgiler aşağıdaki sırayla yer alır:
Yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi, cilt numarası ve sayfa sayıları.
Dipnotlarda kitap adları, koyu renk harflerle yazılır ve kitap adından hemen sonra virgül konur. Süreli yayınların adları, kitap adları gibi koyu renk harflerle yazılır. Makale yazarı/yazarlarının adından sonra virgül konur. Virgülden sonra makale adı, çift tırnak içinde verilir. Makale adından sonra yine virgül konur. Bunu kitap adı gibi yazılan süreli yayının adı izler.
Yararlanılan kaynağın, bir tüzel kişiliğin (kuruluşun) yayını olması halinde (T.C. Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu gibi), yazar adı yerine söz konusu tüzel kişiliğin adı yazılır.
Örnekler:
Giovanni Sartori, Demokrasi Kuramı, Çev. Deniz Baykal, Ankara: Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, Ocak 19xx, s. 11.
Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, İstanbul: Der, 1992, s.
25.
İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü: Avrupa Ölçütleri ve Türkiye,”
İnsan Hakları Yıllığı, C.XV, 1993, s. 50.
12
Aynı esere daha önce referans verilmişse sonraki referanslarda aşağıdaki kısaltmalar kullanılabilir:
Aynı eserin aynı sayfasına izleyen şekilde ikinci kez referans:
Ibid. veya
A.g.e.
Aynı esere, fakat farklı sayfasına referans:
Ibid., s. 40. veya
A.g.e., s. 40.
Araya başka referanslar girildiğinde, bir esere yeniden referans:
Sartori, Demokrasi Kuramı..., s. 22. veya
Sartori, op. cit., s. 22. ya da,
Sartori, a.g.e., s. 22.
4.3. Kaynakça Düzeni
Kaynakçada, atıf yapılan kaynaklarla ilgili olarak dipnot gösteriminde (4.2.2. numaralı alt başlık) sözü edilen bibliyografik bilgiler, aynen yansıtılır. Ancak, kaynakçada, kaynakların yazarlarının soyadı en başa alınır.
Kaynakçada yer alan kitaplar için, sayfa numarası belirtilmez ancak, makalelerde, makalenin hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir.
Kaynakça unsurları, girişlerinin ilk harflerinden başlayan bir düzen içinde alfabetik olarak dizilir. Kaynakçanın düzenlenmesinde; belgeler, kitaplar, makaleler, elektronik kaynaklar, gazeteler, tezler gibi bölümlendirmeler yapılması ve her bölümün kendi içinde alfabetik sıraya konması da mümkündür. Metin içinde atıfta bulunulmayan kaynaklara kaynakçada yer verilmez.
13
5. ÖRNEK SAYFALAR
Proje yazımında kolaylık sağlamak amacıyla bazı sayfalar için örnekler verilmiştir. Aşağıda örnek verilen sayfaların listesi yer almaktadır.
EK A : Dönem Projesi için dış ve iç kapak örneği
EK B : Kısaltmalar için örnek sayfa
EK C : Sembol Listesi örneği
EK D : Şekil Listesi örneği
EK E : Tablo Listesi örneği
EK A: Dönem Projesi için dış ve iç kapak örneği.
3 cm
T.C.
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
……. ANABİLİM DALI
……….......İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI
11 cm
İŞLETMELERDE RİSK YÖNETİMİ
15 cm
DÖNEM PROJESİ
Fethi KADIOĞLU
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Çetin DOĞAN
ŞUBAT 2009
3 cm
EK B : Kısaltmalar için örnek sayfa
Kısaltmalar alfabetik sıraya konulacaktır. Aşağıda Türkçe, Fransızca ve İngilizce örnekler karışık olarak verilmiştir.
KISALTMALAR
AMI : Active Microwave Instrument
CBS : Coğrafi Bilgi Sistemi
DMF : Dimetil Formamid
GPS : Global Positioning System
GRS : Grounds Reference System
MEDAF : Modele d’Equilibre Des Actifs Financiers
NAVSTAR : Navigation System with Time and Ranging
SAM : Sayısal Arazi Model
SAR : Synthetic Aperture Radar
THF : Tetrahidrofuran
VAN : Valeur Actuelle Nette
EK C : Sembol Listesi örneği
SEMBOL LİSTESİ
A, B, C, C, C1 : Entegrasyon Sabitleri
D : Plak eğilme rijitliği
Ec, Es, : Beton ve donatının elastite modelleri
Fs, Fs : Üst ve alt yüzeylerde birim genişliğe düşen donatı oranı
H : Plan kalınlığı
Ic, Is : Beton ve donatının atalet monentleri
k : Zemin yatak katsayısı
KØ, Kr : Dairesel ve radyal eğrilikler
k Ø, kr : Boyutsuz dairesel ve radyal eğrilikler
L : Plakta karateristik uzunluk
Mr, M Ø : Radyal ve dairesel momentler
M0, M0 ’ : Plağın pozitif ve negatif limit modelleri
¥ : Limit momentler oranı
P : Plağı etkileyen düzgün yayılı yük
p : Tekil yük
Q0 : Zemin akma gerilemesi
OT : Plağı etkileyen bileşke yayılı yük
EK D : Şekil Listesi örneği
ŞEKİL LİSTESİ
Sayfa No
Şekil 1.1 : GIS kavramı ...................................................................................................5
Şekil 1.2 : Coğrafyanın ana bölümleri ............................................................................. 7
Şekil 1.3 : Grafik veri yapıları ........................................................................................10
Şekil 2.1 : Cografi veri kavramsal bileşenleri ...................................................................10
Şekil 3.1 : Hiyerarşik veri yapısı ....................................................................................12
Şekil 3.2 : Ağ verisi yapısı ........................................................................................... 12
Şekil 3.3 : İlişkisel veri yapısı......................................................................................... 13
Şekil 4.1 : Coğrafi bilgi sistemi bileşenleri ..................................................................... 14
Şekil 4.2 : Coğrafi bilgi sistemi yazılım bileşenleri ............................................................16
Şekil 5.1 : Gerçek dünya ve katmanlardan bazıları ...........................................................19
EK E : Tablo Listesi örneği
TABLO LİSTESİ
Sayfa No
Tablo 1.1 İnsan vücudunun duyarlı olduğu frekanslar .................................................................. 2
Tablo 1.2 Konfor değerlendirme tablosu .................................................................................... 14
Tablo 2.1 Vagon gövdesi için birleştirilmiş kuvvet vektörü.......................................................... 46
Tablo 2.2 Toplu kütleli sistem modellemesi halinde doğal frekanslar (rad/s)……………………….. ..67
Tablo 3.1 Sürekli sistem modellemesi halinde doğal frekanslar (rad/s) ................................... ..67
Tablo 3.2 Değişik el değerleri için vagon gövdesinin doğal frekansları ....................................... 67
Tablo 3.3 Vagon gövdesinin serbest cisim hali için doğal frekansları ......................................... 68

Son Eklenen İçerikler