Bitirme Tezi Örnekleri

Finans Sistemi, Finansal Derinleşme, Ekonomik Büyüme, Nedensellik, Eşbütünleşme.

İktisat biliminin temel amaçlarından birisi toplumların refahını arttırmaktır. Söz konusu bu amaç doğrultusunda, iktisat biliminin uğraş alanlarından birisi de ekonomik büyümedir. Ekonomik büyümenin finansmanı için gerekli kaynakların oluşmasında ve dağılımında etkin rol oynayan finans sistemi bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın temel amaçlarından birisi, finansal sistem ve finansal derinleşmenin ekonomik büyüme üzerine etkisini incelemektir. Bir diğeri ise, Türk finans sistemi hakkında bilgiler verilerek finansal derinleşme göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin test edilmesidir. 
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde finansal sistemin genel yapısı incelenmiştir. İkinci bölümde, finansal derinleşmenin tanımı ve göstergeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türk finans sistemi ile Türkiye’deki finansal derinleşme göstergeleri incelenmiştir. Son bölümde ise, ekonomik büyüme ve finansal derinleşme arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek için ekonometrik bir uygulama yapılmıştır .Türkiye ile örnek olarak seçilen Danimarka ve İsviçre ülkeleri için yapılan ekonometrik uygulamada Eş-Bütünleşme analizi ve Granger Nedensellik analizi uygulanmıştır.
İsviçre ve Danimarka ülkeleri için, nedensellik ilişkisinin genellikle tek yönlü olduğu bulunmakla birlikte Türkiye ekonomisi için finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulmayı beklerken, finansal derinleşme ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunamamıştır. 

Son Eklenen İçerikler