Algılanmış Ödev Başarısı

Öğrenme Stilleri, Ödev Stilleri, Algılanmış Ödev Başarısı, Ödev Tutumu

Bu araştırmanın amacı ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri, ödev stilleri, algılanmış ödev başarı ve tutum puanları ile bunlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesidir. 
Araştırma ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 eğitim- öğretim yılında Adana ili merkez ilçelerindeki 24 ilköğretim kurumunda öğrenim gören 2013 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Şimşek (2007) tarafından geliştirilen ‘‘Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği’’, Hong ve Milgram (1996) tarafından geliştirilen ve İflazoğlu (2005) tarafından uyarlanan “Ödev Motivasyonu ve Ödev Stilleri Belirleme Ölçeği”, ‘‘Algılanan Ödev Başarı ve Ödev Tutum Ölçekleri’’ ile Bacanlı (1997) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından düzenlenen ‘‘Kişisel Bilgiler Formu’’ ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart sapma verildikten sonra bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı analizi kullanılmıştır. 
Araştırma bulguları; öğrencilerin algısal öğrenme stillerinden en çok işitsel öğrenme stilini tercih ettiklerini, öğrenme sırasında yüksek motivasyon düzeyine sahip olduklarını, farklı yolları kullanmayı ve ılık ya da serin bir ortamda çalışmayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Ödev sürecinde, öğrencilerin büyük bir kısmının kendileri, aileleri ve öğretmenleri tarafından motive edilmeyi ve dokunsal ödevleri tercih ettikleri görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin çoğunun algılanmış başarı ve ödeve ilişkin tutumlarının orta düzeyde olduğu gözlenmiştir. 
Öğrencilerin algılanan ödev başarı ve ödeve ilişkin tutum düzeyleri ile ödev stilleri arasında çoğunlukla orta başarı ve tutum düzeyine sahip öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık gözlenmiştir.
Öğrencilerin cinsiyete göre öğrenme stilleri incelendiğinde; ışık, çalışma zamanı, biçimsellik, sabırlılık ve hareketlilik tercihlerinin kız öğrencilerin lehine farklılaştığı, yetişkinle öğrenme, görsel ve dokunsal öğrenme tercihlerinin de erkek öğrencilerin lehine farklılaştığı görülmüştür. Cinsiyete göre ödev stilleri, algılanmış başarı ve tutum puanları incelendiğinde; ödev stilleri içsel motivasyon, öğretmen kaynaklı motivasyon, düzen ve yer alt boyutları ile algılanmış başarı puanının kız öğrencilerin lehine, ancak atıştırma, yalnız-akranla birlikte ve otorite alt boyutları ile tutum puanının erkek öğrencilerin lehine farklılaştığı görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeye göre öğrenme stillerinin ışık, çalışma zamanı, sosyal etkileşim, biçimsellik ve görsel öğrenme alt boyutlarının üst ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin lehine, çeşitlilik alt boyutunun alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin lehine, hareketlilik alt boyutunun ise üst ve alt sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin lehine farklılaştığı görülmüştür. Sosyo-ekonomik düzeye göre ödev stilleri yer alt boyutu ile tutum puanının alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye sahip öğrencilerin lehine farklılaştığı, diğer alt boyutlarda ise her hangi bir farklılaşma olmadığı gözlenmiştir. 
Öğrenme stilleri ses alt boyutu ile ödev stilleri yer alt boyutu arasında, sıcaklık alt boyutu ile düzen alt boyutu arasında, oturma tercihi ve motivasyon ile yer alt boyutu arasında, sorumluluk alt boyutu ile öğretmen kaynaklı motivasyon, düzen ve yer alt boyutları ve algılanmış başarı puanı arasında, yetişkinle öğrenme alt boyutu ile atıştırma alt boyutu arasında, biçimsellik alt boyutu ile içsel motivasyon, öğretmen kaynaklı motivasyon alt boyutları ve algılanmış başarı puanı arasında, sabırlılık alt boyutu ile algılanmış başarı puanı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Öğrenme stillerinin ses, ışık, sıcaklık, yiyecek tercihi, oturma tercihi, motivasyon ve hareketlilik alt boyutları ile ödev stillerinin içsel, aile kaynaklı ve öğretmen kaynaklı motivasyon ve algılanmış ödev başarısı arasında herhangi bir ilişki gözlenmemiştir. Öğrenme stilleri ile ödev stillerinin diğer alt boyutlarında negatif yönde bir ilişki gözlenmiştir. 

Son Eklenen İçerikler